09123196703
ایران، شهریار

خواب و افسردگی

خواب و افسردگی احساس بی حس و حال بودن یا افسردگی می کنید؟ خواب و روحیه و افسردگی کاملاً در هم تنیده هستند رابطه خواب و افسردگی از آنچه فکر می کنید عمیق تر است رابطه خواب و افسردگی برای بسیاری از روابط شخصی پیچیده است. خلق و خوی ضعیف می تواند در کیفیت خواب […]

کمک می خوایین؟ بپرسین